Ergocoaching, werkplekonderzoek, advies en begeleiding

Privacyverklaring

van Haften ICT, gevestigd aan Droogveld 1, 6916 LJ Tolkamer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vanhaften-ict.nl
Droogveld 1
6916 LJ Tolkamer
0648799452

D.D. van Haften is de Functionaris Gegevensbescherming van van Haften ICT. Hij is te bereiken via ddvanhaften@vanhaften-ict.nl of 0648799452

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

van Haften ICT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekening / creditcard nummer

- Organisatie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanhaften-ict.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

van Haften ICT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Registratie van garantie uitbreidingen

Geautomatiseerde besluitvorming

van Haften ICT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van van Haften ICT) tussen zit. van Haften ICT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Strato
Onze website en hosting wordt geregeld door Strato. Strato is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Office 365
Voor de opslag van documenten maken wij gebruik van Office 365. Hierbij worden de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen om de documenten met persoonsgegevens veilig te bewaren. Microsoft is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen zodat persoonlijke gegevens beschermd worden.

Betalingen
Al onze financiële acties lopen via Tellow van de Rabobank. Hierin worden je persoonsgegevens zoals bankrekening en/of creditcard nummer verwerkt. De Rabobank heeft passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Tellow bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

 

van Haften ICT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang je klant bent bij van Haften ICT zullen de gegevens worden bewaard. Wanneer je aangeeft geen klant meer te willen zijn worden de persoonsgegevens verwijderd. Om aan de administratieve verplichtingen te kunnen voldoen bewaren wij wel de facturen waar (persoons) gegevens op vermeld staan voor de wettelijke termijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

van Haften ICT deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. van Haften ICT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt van Haften ICT jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Via onze website worden cookies geplaatst door Strato en Google. Zij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Strato en/of Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben zowel Strato als Google geen toestemming gegeven informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door van Haften ICT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanhaften-ict.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

van Haften ICT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

 

van Haften ICT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanhaften-ict.nl