Ergocoaching, werkplekonderzoek, advies en begeleiding

Algemene voorwaarden van Haften ICT  

 artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van VAN HAFTEN ICT en op alle door VAN HAFTEN ICT gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 1 lid 3.  

2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. VAN HAFTEN ICT wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.  

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen VAN HAFTEN ICT en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).  

4. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal VAN HAFTEN ICT een regeling treffen naar redelijkheid.  

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen VAN HAFTEN ICT en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.  

artikel 2 - Aanbod  

1. VAN HAFTEN ICT brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.  

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het  

Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding.  

3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende  

gegevens:  

a. de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;  

b. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;  

c. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;  

d de wijze van betaling;  

4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van VAN HAFTEN ICT. Op verzoek van de Klant zal VAN HAFTEN ICT een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.  

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:  

a. de identiteit en het adres van VAN HAFTEN ICT,  

b. het recht van de Klant de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te  

ontbinden overeenkomstig artikel 4 lid 1 en lid 2;  

c. de geldigheidsduur van het aanbod.  

artikel 3 – Overeenkomst  

1. De Klant gaat een Overeenkomst met VAN HAFTEN ICT aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) per e-mail, of (ii) via het inschrijfformulier op de Website.  

2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer VAN HAFTEN ICT de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop VAN HAFTEN ICT schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.  

3. VAN HAFTEN ICT is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is VAN HAFTEN ICT gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.  

4. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van VAN HAFTEN ICT. VAN HAFTEN ICT kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.  

artikel 4 – Annulering Opleiding  

1. De klant kan de opleiding kosteloos annuleren zolang de factuur voor de betreffende opleiding nog niet is voldaan. Klant dient schriftelijk te bevestigen dat deze de opleiding wil annuleren.  

2. Indien de klant de factuur reeds heeft voldaan dan is annulering alleen mogelijk indien de klant nog geen bevestiging heeft ontvangen van de inlog gegevens. Indien deze al wel aan de klant schriftelijk zijn verstrekt, dan is annulering niet meer mogelijk.  

artikel 5 – Betaling  

Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van het versturen van een factuur aan de klant. De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan VAN HAFTEN ICT uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.  

artikel 6 – Prijs  

1. De kosten van iedere opleiding en de betalingswijze staan vermeld op de Website.  

2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door VAN HAFTEN ICT worden doorberekend aan de Klant.  

Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 11 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.  

Alle door VAN HAFTEN ICT genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.  

artikel 7 – Aansprakelijkheid VAN HAFTEN ICT  

1. In het geval dat VAN HAFTEN ICT aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van VAN HAFTEN ICT geldt het voorgaande niet.  

2. VAN HAFTEN ICT is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.  

3. VAN HAFTEN ICT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.  

artikel 8 – Levering Onderwijsmateriaal  

1. VAN HAFTEN ICT levert het Onderwijsmateriaal per mail aan de Klant zodra de betaling van de factuur ontvangen is.  

2. Alle door VAN HAFTEN ICT gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan VAN HAFTEN ICT bekend waren. VAN HAFTEN ICT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.  

3. VAN HAFTEN ICT is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.  

artikel 9 – Vertrouwelijkheid  

VAN HAFTEN ICT, zijn personeel en/of voor VAN HAFTEN ICT werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. VAN HAFTEN ICT conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.